Menu Główne

RODO

INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie. z siedzibą w Lublinie przy ul. Krężnickiej156, NIP 9461813214, REGON 000767397, zwana dalej Administratorem;
 2. dane kontaktowe Administratora: ul. Krężnicka 156, 20-518 Lublin, tel. 81 7500923, mail: poczta@sp39.lublin.eu
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych ze względu napo byt i  kształcenie dziecka w Szkole Podstawowej nr 39 w Lublinie (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO), związanych z dokumentowaniem przebiegu nauki, w szczególności takich jak: prowadzenie księgi ewidencji dzieci, prowadzenie księgi uczniów, prowadzenie dziennika lekcyjnego i przechowywane ich w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przez Administratora tych obowiązków;
  2. wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jakim jest monitoring wizyjny opierający się o urządzenia umożliwiające rejestrację obrazu, zainstalowany wewnątrz i na zewnątrz budynków Administratora (art. 6 ust 1 pkt. f RODO);
  3. przebiegu procesu kształcenia dziecka w zakresie danych, których podania Administrator nie może żądać w związku z zawarciem umowy o kształcenie, np. zgody na wykorzystywanie wizerunku ucznia utrwalonego w formie zdjęcia lub filmu w materiałach i publikacjach dotyczących placówki edukacyjnej, do której uczęszcza, w tym m. in. na stronie internetowej www.sp39lublin.edupage.org  oraz gazetkach ściennych, w związku z działaniami informacyjnymi oraz promocyjnymi szkoły. Takie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 pkt. a RODO) i przechowywane w niezbędnym zakresie do momentu wycofania zgody.
 4. przebywanie na terenie Administratora wiąże się automatycznie z rejestrowaniem wizerunku za pomocą monitoringu; dane osobowe przetwarzane poprzez monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę. Przepisami regulującymi możliwość wprowadzenia monitoringu wizyjnego art. 108a Prawo oświatowe oraz art. 222 Kodeksu pracy;
 5. dane osobowe z monitoringu wizyjnego będą przechowywane w okresie 3 miesięcy od dnia nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
 6. odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  1. podmioty, którym Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie medycznym, ubezpieczeniowym, prawnym, informatycznym, imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych, przesyłek pocztowych i kurierskich oraz innych wynikających z konieczności realizacji zadań szkoły;
  3. odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku ucznia mogą być osoby odwiedzające strony wskazane w pkt. 3 lit. d oraz osoby odwiedzające siedzibę Administratora;
  4. odbiorcami danych osobowych z monitoringu wizyjnego mogą być podmioty uprawnione do żądania udostępnienia zapisu monitoringu na podstawie przepisów prawa (np. policja, prokuratura, sądy);
 7. mają Państwo prawo do:
  1. uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane Państwa i dzieci dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz innych informacji opisanych w art. 15 RODO, w tym uzyskania kopii danych;
  2. żądania sprostowania danych osobowych, które nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO);
  3. żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianymżądanie przysługuje w przypadkach opisanych w art. 17 RODO);
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (żądanie przysługuje w przypadkach opisanych art. 18 RODO);
  5. realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust 1 pkt. b RODO) (art. 20 RODO);
 8. niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień możecie Państwo w dowolnym momencie:
  1. wnieść sprzeciw do Administratora, na wyżej wskazane dane kontaktowe, wobec przetwarzania swoich danych opartego na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;
  2. wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;
 9. podanie danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych niezbędne jest do realizacji procesu kształcenia w placówce edukacyjnej i obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa; w pozostałych celach przetwarzania bazujących na zgodzie jest dobrowolne;
 10. informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

 

 

DANE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Witold Przeszlakowski; bbi@lublin.eu

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
  Ul. Krężnicka 156
  Lublin 20-518
  poczta@sp39.lublin.eu
  REGON 000767397
  ePUAP - /SP39LUB/SkrytkaESP
 • +48 (81) 750-09-23

Galeria zdjęć