Menu Główne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym 2019/2020

Informujemy o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

 • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

· bezrobocia,

· niepełnosprawności,

· ciężkiej lub długotrwałej choroby,

· wielodzietności,

 · braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

· alkoholizmu lub narkomanii,

· rodziny niepełnej,

· zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane przez siły przyrody i przez działania ludzi).

 • Wnioskodawca wraz z wnioskiem składa stosowne zaświadczenie(a) lub oświadczenie(a) o wysokości uzyskanego dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
 •  W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - zaświadczenie(a) lub oświadczenie(a) o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Termin składania dokumentów do 16 września 2019 r. u pedagoga szkolnego  (1 piętro)

1. Uchwała Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. wraz z załącznikami.


2. Wzór wniosku.


3. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzin.


4. Wzór listy wnioskodawców.


5. Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
  Ul. Krężnicka 156
  Lublin 20-518
  poczta@sp39.lublin.eu
  REGON 000767397
  ePUAP - /SP39LUB/SkrytkaESP
 • +48 (81) 750-09-23

Galeria zdjęć