Menu Główne

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 39 im Szarych Szeregów w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie.

Data publikacji strony internetowej: 16.07.2013

Data ostatniej aktualizacji: brak

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są publikowane od wielu lat (od 2013r.) przez różnych redaktorów
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i narzucają schemat dokumentów, pliki w wersji pdf, lub w postaci graficznej bez możliwości konwersji / dostosowania formatu
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Gierasimczuk, e-mail: m.gierasimczuk@sp39.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 750 09 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów, ul. Krężnicka 156, Lublin 20-518

Budynek w którym znajduje się Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie jest przystosowany do osób mających trudności w poruszaniu się.

Do Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej MPK Lublin. Osoby niepełnosprawne mogą dojechać bezpośrednio przed wejście do szkoły.

Łatwy dojazd możliwy jest komunikacją miejską, do przystanku: Krężnicka - Szkoła 01 i 02.

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie znajduje się ogólnodostępny bezpłatny parking.

Przed wejściem do budynku jest domofon, którym można w razie potrzeby pomocy przywołać pracownika szkoły.

Posiadamy podjazd dla wózków inwalidzkich umożliwiający osobom niepełnosprawnym ruchowo samodzielne dostanie się do szkoły.

W szkole jest dostępna winda umożliwiająca przejście między piętrami szkoły. Winda nie jest dostępna dla wszystkich i działa na chip wydawany w sekretariacie szkoły lub udostępniany w sytuacjach szczególnych.

Szerokość korytarzy szkolnych jest dostosowana do przejazdu wózków inwalidzkich.

Na każdym piętrze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie posiadamy tłumacza języka migowego.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
  Ul. Krężnicka 156
  Lublin 20-518
  poczta@sp39.lublin.eu
  REGON 000767397
  ePUAP - /SP39LUB/SkrytkaESP
 • +48 (81) 750-09-23

Galeria zdjęć