Menu Główne

Program "Szkoła wolna od stresu"

Dokument w formacie Word

Prezentacja na temat Stresu - Pobierz

 

PROGRAM „SZKOŁA WOLNA OD STRESu” rok szkolny 2021/2022

 

 O Programie

Adresatami Programu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 39 w Lublinie w roku szkolnym 2021/2022, którzy narażeni są na stres oraz jego skutki, w tym kłopoty w zakresie zdrowia psychicznego będące następstwem sytuacji zdalnego nauczania. Cele projektu wynikają
z przeprowadzonych w czerwcu 2021 roku ankiet diagnostycznych. Przeprowadzone wówczas badania wyłoniły czynniki ryzyka uczniów.
Za zachowania problemowe między innymi uznano:

· problemy emocjonalne, takie jak lęk, stres, depresja;

· lęk związany w powrotem do nauczania stacjonarnego;

· problemy z koncentracją.

Kluczową rolę  w Programie będą odgrywali wychowawcy klas, nauczyciele, wychowawcy świetlicy szkolnej oraz logopeda i pedagog szkolny. W przypadku rozpoznania objawów z grupy zaburzeń stresowych uczeń za zgodą rodzica/opiekuna prawnego skierowany zostanie na konsultacje prowadzone przez specjalistów (pedagog szkolny, psycholog z PPP).

Cele ukierunkowane na ucznia:

 • rozwijanie wiedzy ucznia na temat zrozumienia istoty i przyczyn stresu,
 • rozwijanie umiejętności poznania czynników stresogennych i własnej odporności na stres,
 • rozwijanie wiedzy o sposobach radzenia sobie ze stresem,
 • kształtowanie umiejętności rozwijania postaw prozdrowotnych,  propagowanie stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania u siebie objawów stresu,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • redukowanie społecznych stereotypów dotyczących wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
 • zapoznanie z technikami konstruktywnego radzenia sobie z odczuwanym napięciem m.in. poprzez kontrolę oddychania,
 • kształtowanie umiejętności rozwijania koncentracji uwagi,

Cele ukierunkowane na nauczycieli:

 • budowanie zaangażowania w zakresie redukowania czynników stresogennych u uczniów,
 • budowanie zaangażowania w zakresie rozwijania koncentracji uwagi ucznia, zainteresowań
 • budowanie zaangażowania w zakresie motywowania uczniów do podejmowania aktywności fizycznej jako formy w redukcji stresu i jego konsekwencji
 • udzielanie wsparcia uczniom przejawiającym zaburzenia psychosomatyczne, których przyczyną jest silny stres szkolny

Formy pracy

 • zajęcia wychowawcze dla klas IV-VIII
 • indywidualne rozmowy z uczniem
 • konsultacje indywidualne (realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
 • zabawy, gry
 • wycieczki
 • rada szkoleniowa  
 • formy wizualne – strona internetowa

Przewidywane efekty

Wymiernym efektem programu będzie dostarczenie uczniom wiedzy oraz umiejętności z zakresu rozpoznawania pierwszych objawów stresu oraz radzenia sobie z doświadczanym napięciem. W konsekwencji zminimalizuje się ryzyko wystąpienia symptomów zespołu stresu pourazowego, a także zaburzeń depresyjnych i lękowych. Wczesne rozpoznanie zachowań z grupy zaburzeń stresowych stworzy możliwość wczesnego wdrożenia specjalistycznej pomocy. Zaplanowane oddziaływania będą ukierunkowane na poprawę kondycji psychicznej, w tym funkcjonowania poznawczego uczniów.

       

Działania związane z realizacją programu

Klasy

Metody i formy realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

Przeprowadzenie zajęć na temat istoty
i przyczyn stresu

 

I-VIII

Lekcje wychowawcze

luty – marzec 2022

wychowawcy klas/ pedagog szkolny materiały

Warsztaty antystresowe – „Jak radzimy sobie ze stresem?”

I-VIII

Lekcje wychowawcze

marzec - kwiecień  2022

pedagog szkolny

 

Światowy Tydzień Mózgu (14-22 marca 2022 r.)

 

 

 

 •  „Znajdź i Rozwiąż Rebus”

 

 

 

 

 

 • „Dzień Kropki”- kreatywności

 

 

 

 • „Dzień Talentu”

 

 

I-VIII

 

 

 

 

IV-VIII

 

 

 

 

 

 

I-III

 

 

 

 

I-VIII

 

 

Rebusy, zagadki, prezentacja swoich zainteresowań, talentów, kreatywne ćwiczenia edukacyjne

 

 

„Znajdź i Rozwiąż Rebus” Zadanie polegać będzie na odnalezieniu na terenie szkoły, jak największej ilości zawieszonych rebusów, zagadek oraz prawidłowym ich rozwiązaniu.

 

 

„Dzień Kropki”W czasie lekcji uczniowie wykonują zadania rozwijające kreatywne myślenie

 

 

„Dzień talentu” uczniowie w czasie zajęć wychowawczych (14-22.03.2022) opowiadają o swoich zainteresowaniach. Mogą przynieść do szkoły swoje trofea, dyplomy, medale.

 

marzec 2022

 

pedagog szkolny, wychowawcy, nauczyciele - P.Bataszow, J.Skwara, SU

 

pedagog szkolny,  wychowawcy, nauczyciele - P.Bataszow, J.Skwara, SU

 

 

 

 

wychowawcy klas I-III nauczyciele - P.Bataszow, J.Skwara, SU

Wykład dla nauczycieli

 „Wpływ stresu na funkcjonowanie ucznia”

 

 

RP

 

Wykład

31 stycznia 2022

pedagog szkolny

Organizacja wycieczek, integracyjnych wyjść klasowych - „Wycieczka, jako jedna z form walki ze stresem”,

 

 

I-VIII

 

Wycieczki

 

bieżący rok szkolny

 

wychowawcy, nauczyciele

„Jak minął weekend? Jak minął tydzień? Plany na weekend. Swobodne rozmowy wychowawców/ nauczycieli  z klasą na temat przerwy weekendowej, minionego tygodnia, planów aktywności.

I-VIII

Rozmowa, pogadanka

bieżący rok szkolny

wychowawcy, nauczyciele

„Techniki relaksacyjne” w czasie lekcji

 

I-VIII

 

 

Wykorzystywanie ćwiczeń, zabaw i technik relaksacyjnych w czasie lekcji

 

II sem. 2021/2022

 

wychowawcy, nauczyciele

 

 

„Pochwały”- informacje do Rodziców

 

 

 

I-VIII

Wpisywanie do dziennika lekcyjnego pochwał za wysiłek włożony w przygotowanie się do testu, prezentacji czy odrobienie pracy domowej oraz pochwał za zachowanie.    

bieżący rok szkolny

wychowawcy, nauczyciele

Pomoc uczniom w sytuacjach kryzysowych

 

I-VIII

Umożliwienie dziecku rozmowy i uzyskania wsparcia emocjonalnego na terenie szkoły lub poradni psychologiczno-pedagogicznej opiekującej się szkołą. Indywidualne rozmowy wspierające w przyjaznej i dającej poczucie bezpieczeństwa atmosferze. Obserwacja dziecka. Wywiad z rodzicami/opiekunami. Pomoc w realizacji nauki i obowiązku szkolnego

 

bieżący rok szkolny

 

wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog PPP

 

Umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły ulotki dotyczącej tematyki stresu

I-VIII

Ulotka, plakat

luty 2022

pedagog

Promowanie, rozwijanie zainteresowań sportowych

I-VIII

Udział w zajęciach sportowych

Bieżący rok szkolny

nauczyciele w-fu

Trening efektywnego ucznia się

I-III

Ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi

Kwiecień-maj 2022

pedagog, psycholog PPP

 

 

Oprac. Izabela Niewińska

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
  Ul. Krężnicka 156
  Lublin 20-518
  poczta@sp39.lublin.eu
  REGON 000767397
  ePUAP - /SP39LUB/SkrytkaESP
 • +48 (81) 750-09-23

Galeria zdjęć