Menu Główne

2016/2017

 Regulamin wolontariatu:

1) Wolontariat jest to działanie bezinteresowne, świadome i dobrowolne na rzecz ludzi niezwiązanych pokrewieństwem.

2) Postanowienia ogólne:

a. Wolontariat skierowany jest do młodzieży z Gimnazjum nr 25 im. Szarych Szeregów w Lublinie;

b. Pracą wolontariuszy kieruje Opiekun Wolontariatu;

c. Terenem działania Wolontariatu jest: gimnazjum i szkoła podstawowa.

d. Działalność Wolontariatu Szkolnego opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności;

3) Cele i działania

a. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu;

b. Uwrażliwienie na potrzeby innych;

c. Kształtowanie postaw prospołecznych;

d. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;

e. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego;

f. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym;

4) Prawa wolontariusza

a. Wolontariuszem ma prawo zostać uczeń gimnazjum, który wykazuje się nienaganną postawą wobec kolegów, nauczycieli, rodziców ( ocena z zachowania wzorowa, bardzo dobra, dobra);

b. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu;

c. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw;

d. Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony Opiekuna i innych członków Wolontariatu;

e. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie;

f. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie Opiekunowi Wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica;

5) Obowiązki wolontariusza

a. Członkowie Wolontariatu Szkolnego przedstawiają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie;

b. Wolontariusz systematycznie uczestniczy w pracach Wolontariatu przez co najmniej 20 godz. w ciągu roku szkolnego;

c. Praca wolontariusza dokumentowana jest zapisem w Dzienniczku wolontariusza i poświadczona podpisem Opiekuna Wolontariatu;

d. Wolontariusz jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków;

e. Wolontariusz kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;

6) Zasady przyznawania punktów za pracę w Wolontariacie

a. Punkty przyznaje Opiekun Wolontariatu

b. Dyrektor szkoły przyznaje uczniom klasy trzeciej gimnazjum na świadectwie ukończenia szkoły 2 punkty za pracę w Wolontariacie;

7) Zakres działań wolontariusza:

a. Podejmowanie działań na rzecz społeczności szkolnej: - organizacja samopomocy koleżeńskiej - pomoc w organizacji imprez i akcji charytatywnych na terenie szkoły np: kiermasze, zbiórki;

b. Podejmowanie działań na rzecz ludzi potrzebujących: - udział w akcjach ogólnopolskich o charakterze charytatywnym, np: Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; - udział w akcjach lokalnych o charakterze charytatywnym – „ Pomóż dzieciom przetrwać zimę, „ I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem; - inne akcje wynikające z nieprzewidzianych potrzeb.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
  Ul. Krężnicka 156
  Lublin 20-518
  poczta@sp39.lublin.eu
  REGON 000767397
  ePUAP - /SP39LUB/SkrytkaESP
 • +48 (81) 750-09-23

Galeria zdjęć